Happy Mother's Day, Mom - elf1
1988 Mom googly eyes